स्थावर मालमत्ता तारण कर्ज

 • Home
 • स्थावर मालमत्ता तारण कर्ज

अ) स्थावर मालमत्ता घर व दुकान तारण कर्ज

कर्ज प्रकार कर्ज मर्यादा कर्ज कालावधी व्याजदर
घर / दुकान तारण कर्ज (हौसिंग सोसायटी नोंदणीकृत असणे आवश्यक)

मूल्यांकनाच्या ५०% जास्तीत जास्त रु. ४० लाख

१२० समान म. हप्ते

१३%

 

वैशिष्ट्य / फायदे

 

 • मूल्यांकनाच्या ५०% किंवा जास्तीत जास्त रु. ४० लाख यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम.
 • मुदती आधी कर्ज फेदल्यास कोणतेही शुक्ल आकारले जात नाही.
 • कर्ज सुरक्षा विमा पॉलिसी
 • EMI सुविधा उपलब्ध.
 • कर्ज हप्ता दैनंदिन ठेवी मार्फत , धनादेश किंवा इ.सी.एस द्वारे भरता येतो.

पात्रता

 • अर्ज करणारी व्यक्ती संस्थेचा सभासद असणे आवश्यक.
 • कर्ज परतफेडीस पुरेसे उत्पन्न असणे आवश्यक.
 • कर्जाची परतफेड वैयक्तिकरित्या पूर्ण करू शकतील असे दोन सक्षम जमीनदार सभासद असावेत.
 • एकाच कुटुंबातील जमीनदार नसावेत.
 • एका सभासदास जास्तीत जास्त दोन कर्जांना जमीन राहता येईल.
 • कर्जाचे रजिस्ट्रेशन खर्च, स्टॅम्प ड्युटी व इतर खर्च सभासदास करावा लागेल.
 • बचत खात्यावर व्यवहार असणे आवश्यक.

आवश्यक कागदपत्रे

 • अर्जदार व जमीनदार यांचे पगार पत्रक / उत्पन्नाचा दाखला / मागील तीन वर्षाचे आयकर विवरण पत्रके. (सी.ए प्रमाणित असणे आवश्यक)
 • अर्जदार व जामिनदार यांचे अद्यावत फोटो.
 • अर्जदार व जामिनदार यांचे आधार कार्ड, पॅनकार्ड, लाईट बील, रेशनिंग कार्ड ई. झेरॉक्स.
 • अर्जदार व जामिनदार यांचे मागील ६ महिन्याचे बँक स्टेटमेंट.
 • घर खरेदी विक्रीचे प्राथमिक पासूनचे सर्व साखळी कागदपत्रे
 • बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला, भोगवटा पत्र, वास्तुविशारद यांचा आराखडा, ताबा पावती.
 • सोसायटी / अपार्टमेट / गृहनिर्माण संस्था नोंदणी दाखल्याची प्रमाणित प्रत.
 • सोसायटीचा मूळ भाग दाखला , सोसायटी/ बिल्डर यांचा ना हरकत दाखला
 • घर खरेदी बाबत अदा केलेल्या रक्कमेच्या मूळ पावत्या, हौसिंग सोसायटीचा मूळ भाग दाखला.
 • तारण मालमत्तेचे विद्युत बील, मेंटेनन्स पावती, मालमत्ता व इतर कर भरल्याच्या पावत्या.
 • मालमत्तेचा टायटल रिपोर्ट , सर्च रिपोर्ट व संस्थेच्या अधिकृत मुल्यांकनकाराकडून मालमत्तेचा मुल्यांकन आखला घेणे आवश्यक.

 

ब) स्थावर मालमत्ता जमिन तारण कर्ज

 

कर्ज प्रकार

कर्ज मर्यादा

कर्ज कालावधी

व्याजदर

स्थावर मालमत्ता जमिन तारण व ग्रामपंचायत / नगरपालिका हद्दीतील घरतारण कर्ज

मूल्यांकनाच्या ५० % जास्तीत जास्त रु. ४० लाख

१२० समान म. हप्ते

१३%

 

वैशिष्ट्य / फायदे

 

 • मूल्यांकनाच्या ५०% किंवा जास्तीत जास्त रु. ४० लाख यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम.
 • मुदती आधी कर्ज फेदल्यास कोणतेही शुक्ल आकारले जात नाही.
 • कर्ज सुरक्षा विमा पॉलिसी
 • EMI सुविधा उपलब्ध.
 • कर्ज हप्ता दैनंदिन ठेवी मार्फत , धनादेश किंवा इ.सी.एस द्वारे भरता येतो.

पात्रता

 • अर्ज करणारी व्यक्ती संस्थेचा सभासद असणे आवश्यक.
 • कर्ज परतफेडीस पुरेसे उत्पन्न असणे आवश्यक.
 • कर्जाची परतफेड वैयक्तिकरित्या पूर्ण करू शकतील असे दोन सक्षम जमीनदार सभासद असावेत.
 • एकाच कुटुंबातील जमीनदार नसावेत.
 • एका सभासदास जास्तीत जास्त दोन कर्जांना जमीन राहता येईल.
 • कर्जाचे रजिस्ट्रेशन खर्च, स्टॅम्प ड्युटी व इतर खर्च सभासदास करावा लागेल.
 • बचत खात्यावर व्यवहार असणे आवश्यक.

आवश्यक कागदपत्रे (जमिन तारणासाठी)

 • अर्जदार व जमीनदार यांचे पगार पत्रक / उत्पन्नाचा दाखला / मागील तीन वर्षाचे आयकर विवरण पत्रके. (सी.ए प्रमाणित असणे आवश्यक)
 • अर्जदार व जामिनदार यांचे अद्यावत फोटो.
 • अर्जदार व जामिनदार यांचे आधार कार्ड, पॅनकार्ड, लाईट बील, रेशनिंग कार्ड ई. झेरॉक्स.
 • अर्जदार व जामिनदार यांचे मागील ६ महिन्याचे बँक स्टेटमेंट.
 • तारण शेत जमिनीचे अद्यावत फेरफार
 • शेत जमिनीचा अद्यावत नकाशा व चर्तुसिमा
 • जमिनीचा अद्यावत ७/१२ व ८ अ चा उतारा
 • संस्थेचे अधिकृत कायदेशीर सल्लागार यांचा शोध अहवाल व अधिकृत मुल्यांकनकार यांचा मुल्यांकन दाखला.
 • तारण जमिन सामाईक क्षेत्र असल्यास इतर मालकांचे रजिस्टर सहमती पत्र.

आवश्यक कागदपत्रे (घर तारणासाठी)

 • अर्जदार व जमीनदार यांचे पगार पत्रक / उत्पन्नाचा दाखला / मागील तीन वर्षाचे आयकर विवरण पत्रके. (सी.ए प्रमाणित असणे आवश्यक)
 • अर्जदार व जामिनदार यांचे अद्यावत फोटो.
 • अर्जदार व जामिनदार यांचे आधार कार्ड, पॅनकार्ड, लाईट बील, रेशनिंग कार्ड ई. झेरॉक्स.
 • अर्जदार व जामिनदार यांचे मागील ६ महिन्याचे बँक स्टेटमेंट.
 • घराचा ८ अ चा उतारा
 • तारण घराची घरपट्टी भरलेली पावती
 • घर ज्या जागेवर आहे त्या जागेचा ७/१२उतारा ब अद्यावत फेरफार
 • घर / जमिन खरेदी बाबतचे दस्त
 • भूमापन कार्यालयातून मालमत्ता पत्रक.
 • संस्थेचे अधिकृत कायदेशीर सल्लागार यांचा शोध अहवाल व अधिकृत मुल्यांकनकार यांचा मुल्यांकन दाखला.

Copyright @ Ballaeshwar Sahakari Patpedhi