आर्थिक स्थिती

आर्थिक स्थिती

दिनांक ३१/०३/२०२२ अखेर संस्थेची आर्थिक स्थिती

Learn More

दिनांक ३१/०३/२०२3 अखेर संस्थेची आर्थिक स्थिती

Learn More

दिनांक ३१/०३/२०२४ अखेर संस्थेची आर्थिक स्थिती

Learn More

वार्षिक अहवाल डाउनलोड करा

2021-22 अखेर वार्षिक अहवाल

डाउनलोड करा

2022-23 अखेर वार्षिक अहवाल

डाउनलोड करा

2023-24 अखेर वार्षिक अहवाल

डाउनलोड करा

Copyright @ Ballaeshwar Sahakari Patpedhi